Motie over opvang vluchtelingen verworpen

Maandag 29 juni 2020

Momenteel bevinden zich in Griekse vluchtelingenkampen 5000 alleenstaande minderjarige kinderen. En dat onder onveilige en erbarmelijke omstandigheden. Vanuit humanitair oogpunt is dat een onhoudbare en onacceptabele situatie. 

Griekenland heeft aangegeven voor 2500 kinderen zelf een oplossing te hebben. Het land vraagt dus aan Europa om de andere kinderen op te vangen. Er is een coalitie van hulporganisaties gevormd die een bijdrage wil leveren aan deze opvang.

PK heeft in de raadsvergadering van juni 2020 hierover een motie ingediend die het college vraagt om een brief aan het kabinet te sturen waarin aangedrongen wordt om 500 kinderen in Nederland op te vangen. En dat de gemeente Boxmeer bereid is om een aantal kinderen uit deze groep onderdak en onderwijs te bieden. Tevens vraagt de motie om dit onder de aandacht te brengen van de buurgemeenten in het Land van Cuijk.

Deze motie werd door de meerderheid van de raad verworpen. 

De argumentatie van raadsleden werd vooral ingegeven door de afweging dat dit een kwestie is die op het bordje van de regering zelf thuishoort. De VVD stelde tijdens de raadsvergadering dat de opvanglocatie in Overloon al genoeg perikelen kent. Han Welbers reageerde hierop dat dit een ongepaste opmerking is: deze twee zaken hebben niets met elkaar te maken. 

PK vindt het uitermate teleurstellend dat de fracties van CDA, LOF, VDB/LO en de VVD niet wilden instemmen met deze motie. De fracties verschuilden zich achter de reden dat het niet aan ons is om opvang te creëren. Het is hun ogen een nationale kwestie. Terwijl de motie nu net beoogt dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Niet meer en niet minder.

Daarbij komt dat de raad op andere moment wel ‘nationale’ kwesties via een motie onder de aandacht heeft gebracht. Laatst nog met een motie over de energietransitie die gericht was aan het kabinet. 

PK staat altijd op het standpunt dat we in dit soort zaken juist over de gemeentegrenzen heen moeten kijken.